Sözleşme

DÜZENLEME SURETİYLE “GENÇERİ EVLENDİRME VE MEHİR VAKFI” ANA SÖZLEŞMESİ


 Altı Mart Bindokuzyüzdoksanaltı Çarşamba 06 / 03 / 1996

Aşağıda mühür ve imzası bulunan KONYA ÜÇÜNCÜ NOTERİ ÖMER ÇENGELCİ Şerafettin caddesi No:38/   KONYA adresindeki dairemde vazife görmekte iken yanıma gelenler ve gösterdiği ile ibraz ettiği, Karatay nüfus idaresinden Yenileme nedeni ile, 3.3.1992 tarih ve 2/2119 kayıt, CO5/266295 seri no ile verilme fotoğrafı tastikli Nüfus hüviyet cüzdanına göre; Konya, Meram, Uluırmak Saka mah., 094/03 cilt, 108 sayfa, 7 sıra no’larında kayıtlı bulunan Kamil ile Ayşe oğlu Konya 1.12.1966 doğumlu MUSTAFA ÖZDEMİR ile ibraz ettiği, Karatay nüfus idaresinden Yenileme nedeni ile, 21.11.1991 tarih ve 14-8827 kayıt, CO5/263076 seri no ile verilme fotoğrafı tastikli Nüfus hüviyet cüzdanına göre; Konya, Karatay, İsmil-Gölbaşı mah., 104/03 cilt, 76 sayfa, 70 sıra, no’larında kayıtlı bulunan, Muammer ile Ayşe oğlu İsmil 5.2.1966 doğumlu HASAN TÜRK ile ibraz ettiği, Beyşehir nüfus idaresinden Yenileme nedeni ile, 13.09.1990 tarih ve 3409 kayıt, S03/392644 seri no ile verilme fotoğrafı tastikli nüfus hüviyet cüzdanına göre; Konya, Beyşehir, Yenidoğan köyü Yüksek mh., 123/04 cilt, 23 sayfa, 101-77 sıra, no’larında kayıtlı bulunan, Mustafa ile Fatma oğlu Yenidoğan 21.7.1968 doğumlu ABDULKADİR GÖKSU ile ibraze ttiği, Karaman nüfusundan Yenileme nedeni ile, 15.11.1993 tarih ve 5/6737 kayıt, K05/233407 seri no ile verilme fotoğrafı tastikli Nüfus hüviyet cüzdanına göre; Karaman, Kazımkarabekir, Akarköy, 006/01 cilt, 13 sayfa, 35 sıra, no’larında kayıtlı bulunan, Ahmet ile Hatice oğlu Akarköy 11.12.1960 doğumlu SABİT KOÇ ile ibraz ettiği,Karatay nüfus idaresinden Yenileme nedeni ile, 25.8.1989 tarih ve 5-5566 kayıt, V03/377666 seri no ile verilme fotoğrafı tastikli Nüfus hüviyet cüzdanına göre; Konya, Çumra, Dinek-saray köyü, 026-1 cilt, 49 sayfa, 22-26 sıra, no’larında kayıtlı bulunan, Memiş ile Hatice oğlu Dineksaray 7.11.1961 doğumlu MEHMET ÜNAL ile ibraz ettiği, Karatay nüfus idaresinden Kayıp nedeni ile, 25.8.1995 tarih ve 7/16478 kayıt, J05/527487 seri no ile verilme fotoğrafı tastikli Nüfus hüviyet cüzdanına göre; Konya, Meram, Hasanşeyp köyü, 121/01 cilt, 14 sayfa, 26 sıra, no’larında kayıtlı bulunan Halil ile Maviş oğlu Konya 2.7.1964 doğumlu Ali TAYYAR ÇAY ile ibraz ettiği, Konya nüfusundan Değiştirme nedeni ile, 18.12.1985 tarih ve 99/2932355 kayıt, C01/58919 seri no ile verilme fotoğrafı tastikli Nüfus hüviyet cüzranına göre; Konya, Merkez, Kalenderhane mah., 086/02 cilt, 36 sayfa, 76 sıra, no’larında kayıtlı bulunan, Latif Cavit ile Fatime oğlu Konya 12.3.1967 doğumlu AHMET BAYDAR bana müracaatla düzenleme şeklinde bir anasözleşmenin düzenlenmesini istediler. Kendilerinin gösterdikleri kimliklerinden ve ilişik fotoğraftaki kişiler olduklarını, bu işlemi yapma yeteneklerinin bulunduğunu gördüm. İlgililer şu suretle söze başladılar: (...........
 GENÇLERİ EVLENDİRME VE MEHİR VAKFI
VAKFIN ADI :

MADDE 1: VAKFIN ADI: GENÇLERİ EVLENDİRME VE MEHİR VAKFI’DIR.

VAKFIN MERKEZİ :

MADDE 2: Vakfın Merkezi KONYA ile KARATAY ilçesinde olup Karaman Caddesi Melike Hatun Çarşısı Kat:2 No:231-239’dur.
Vakıf mütevelli heyeti yetkili makamlardan izin almak kaydıyle istediği yerde dilediği kadar ve merkeze bağlı olmak şartıyle şubeler açar, temsilcilikler,bürolar, çalışma kolları kurar ve açar. Ş ube ve temsilciliklerin gayesi vakfın gayesi’dir. İdare tarzı mütevelli heyeti tarafından tespit edilir.
VAKFIN AMACI:

MADDE 3: VAKFIN AMACI:
Fakir gençlerin evlenmeleri için gerekli maddi yardımlar ıyapmak.

VAKFIN FAALİYETLERİ:
MADDE 4: Vakfın gayesini gerçekleştirmek için her türlü faaliyette bulunabilir. Öncelikle;
-- 1. Fakir gençlerin evlenmelerine maddi yardımlar sağlar.
-- 2. Evlenmek için müracaat eden gençler bir kurul tarafından incelemeye alınacaktır. Bu konuda muhtarlarla işbirliği yapabilir.
-- 3. Fakir ailelere ev kiralayıp belirl ibir süre için verebilir.
-- 4. Vakıf toplu düğün ve toplu nikah yapabilir.
-- 5. Fakir çocuk ve gençler için ev tutabilir.
-- 6. Vakıf fakir talebelere azda olsa burs verebilir.
-- 7. Vakıf sosyal etkinliklerde bulunabilir.
-- 8. Vakıf gayesine uygun faaliyet gösteren şahıs ve müesseseler arası işbirliği ve yardımlaşma faaliyetinde bulunur.
-- 9. Faaliyetlerle ilgili kitap, broşür, dergi basıp dağıtabilir.
-- 10. Konferans, seminer, kurs, vaz, açık oturum, sempozyum tertip eder.
-- 11. Uyruğu ne olursa olsun müracaatları lhalinde onlarında evlenebilmeleri için gerekli yardımlarda bulunur.
-- 12. Vakıf yapmış olduğu veya yapacağı düğünler hakkında basına bilgi verebilir. Bu çalışmalar hakkında ulusal basına proğram yapabilir.
-- 13. Düğün proğramlarına düğün sahibinin iznine bağlı olarak basın davet edilebilir.
-- 14. Düğünler en iyi şekilde ve halka açık olarak organize edilebilir.
-- 15. Düğün sahiplerinin onurunu kıracak hareketlerden kaçınılacak ve bu konuya azami şekilde dikkat edilecektir.
-- 16. Vakıf yardımda bulunan kişi ve kuruluşlara plaket verebilir.   
-- 17. Vakıf üyelerine kimlik kartı dağıtılabilir.
-- 18. Nikahları Belediye Başkanları kıyabilir.
-- 19. Faaliyetlerin çağdaş verilere göre yapılabilmesi için matbaa kurar, teksir, ozalit, fotokopi gibi teknik levazım ve nakil vasıtaları alır, çalıştırır ve hariçten getirterek her türlü neşriyatı yapar.
    20. Toplumunmenfaatine olan hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için işletmeler kurar, kurdurur ve kurulmuş olanlara iştirak eder. Tarım, ticaret, inşaat, mesken vb. mal ve hizmet üreten araçların her çeşidini kanun çevresinde hazırlar, tesis eder ve hizmete açar.     
21. Başkaları tarafından idare ve tasarrif ve vakfa devredilen vakıf ve tesislerin mülkiyet ve idaresini üzerine alır. Ancak böyle tesis ve vakıf sahiplerinin bu tesis ve vakıf üzerinde hiçbir müdahale hakkı bulunmaz. Sadece isterlerse vakfa fahri üye olurlar.
-- 22. Mülkiyet ve tasarrufunu üzerine almak şartıyla yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel işilerden, kamu kuruluşlarından doğrudan doğruya veya vasıtalı olarak her çeşit kıymetleri, hakları, nakitleri, menkul ve gayrimenkulleri alır ve kabul eder. Ayrıca genel olarak vakfın gayesini gerçekleştirmek için vakıf idaresi, vasiyet, hibe, teberru, alım-satım, iktisab, tesis ve işletme, rehin ve ipotek işleri ve bunlarla ilgili anlaşmaları ve formaliteleri hükmi bir şahıs olarak yapar.
-- 23. Kanunların tanıdığı imkan nispetinde vakfın gayelerini gerçekleştirmek maksadı ile yardım toplar ve tasarrufu uygun yerlere sarfeder.
-- 24.   Vakfın gelirlerini artırmak için Ticari şirketler, holdingler kurar ortak olur, işletir.
-- 25. Fertler arasında sevgi ve kaynaşmayı artırıcı yurt içi ve yurt dışı seyahatler ve geziler düzenler.
-- 26. Hastane, hapishane, huzurevi, yurtlar vs. yerlere ziyaretlerde bulunur.
-- 27. Vakfın gayelerini benimseyen kimseler için sosyal tesisleri kurar ve işletir.
VAKFIN GELİRLERİ:
MADDE 5: Vakıf amacına ulaşabilmesi çiin gerekli maddi imkanları temin ve takviye için şu kaynaklardan faydalanabilir.
-- 1. Vakıf kurucularının ortaya koyacakları sermaye.
-- 2. Her üyenini ilk girişte ödeyeceği giriş aidatı ve her ay ödeyeceği aidat.
-- 3. Her türlü şartlı ve şartsız bağışlar.
-- 4. Her türlü çek, senet, tahvil, hisse senedi, nakit vb. gibi yardımlar.
-- 5. Bağış, vasiyet vb. ölüme bağlı tasarruflar yoluyle her çeşit mal, malvarlığı ve hakka sahip olabilir. Sahip olduklarını satabilir, devir e ferağ edebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir.
-- 6. Sahip olduğu menkul, gayrimenkul malları ile emtiayı, menkul kıymetleri her türlü hakları satabilir, satın alabilir, rehinve ipotek edebilir. Ayni ve şahsi her türlü hakkı iktisap edebilir.
-- 7. Zekat, fitre, canlı ve cnasız kurban vb. gibilerden elde edilen gelirler.
-- 8. Vakıfça yapılan yayınlar, takvim, poster, konferans, panel, kermes ve diğer sosyal ve kültürel faaliyetlerden sağlanan gelirler.
-- 9. Sahibi bulunmayan malların satılmasından elde edilen gelirler.
-- 10. Her çeşit bağışlar, yardımlar, hibeler vasiyet ve vakıflar sağlanan gelirler.
-- 11. Vakıf, mevcut mal varlığını nemalandırmak için gerekli tedbirleri alır.
VAKFIN MAL VARLIĞI:
MADDE 6: Vakfın mal varlığı İhsan ÖZOĞUL tarafından vakfa tahsis edilen 440.000.000 (Dörtyüzkırkmilyon)TL değerinde KONYA ili, MERAM ilçesi, KÖYCEĞİZ köyünde kain tapunun 27-01-1983 tarih ve 137 yevmiye, 615-701 sayfa, 9 pafta, 193 parselinde kayıtlı bulunan gayrimenkuldür.
Vakıf, bu ilk kuruluş varlığına ilave olarakg erek yurt içinden, gerek yurt dışından her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamı veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretle temellük edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.
ÜYELER:
MADDE 7: Üyelerle ilgili hükümler.
-- 1. Vakıf senedinin tecilinden sonra vakfa üye olmak isteyen T.C. vatandaşların 18 yaşını bitirmiş olmaları ve mütevelli heyetinin tasvibi ile mütevelli heyetinden iki kişinin tavsiyesini almış olmaları gerekir. Tüzel kişiliklerde vakfa üye olabilir.         
-- 2. Üyelik hakkı giriş aidatının tahsili ile başlar. Aidatlar aylık 50.000 TL olup, bunun üzerinde dileyen dilediği miktarı öder.
-- 3. Üyelikmütevelli heyetine müracaatla ve istifa yoluyle üyelikten çıkabilirler. Üyelik aidatını ödemeyenler ve vakfın gayelerine uygun hareket etmeyenler haysiyet divanı kararı ile üyelikten ihraç edilirler ve ödedikleri aditalar kendilerine iade edilmez.
-- 4. Vakıf faaliyetlerinde üyeliklerine öncelik tanır.
VAKFIN ORGANLARI:
MADDE 8: Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
-- 1. VAKIF FAHRİ BAŞKANI: İllerde ilin Valisi, İlçelerde İlçe Belediye Başkanıları vakfın fahri başkanlarıdır.
-- 2. Vakıf Kurucu Heyeti
-- 3. Vakıf Mütevelli Heyeti
-- 4. Vakıf Genel Kurulu
-- 5. Vakıf Murakebe Kurulu
VAKIF KURUCU HEYETİ:
MADDE 9: Vakıf kurucu heyeti aşağıda isimleri yazılı bulunan 7 kişiden meydana gelmiştir.
-- - Mustafa ÖZDEMİR
-- - Hasan TÜRK
-- - A.Kadir GÖKSU
-- - Sabit KOÇ
-- - Mehmet ÜNAL
-- - A. Tayyar ÇAY
-- - Ahmet BAYDAR  
Vakıf kurucu heyeti vakfın en yetkili organı olup bu vakfın kurulmasında maddi ve manevikatkıda bulunan şahıslardan müteşekkildir. Kurucu üyelin vefatı veya kendiliğinden çekilmesi halinde kurucu üyelik sona erer. Kurucu üyeler 5 kişiden aşağı herhangi bir sebeble düştüğü zaman yerlerine mütevelli heyetten kurucu üye alınabilir. Kurucu üyeler vakfın diğer organlarında da görev alabilir.
Kurucu heyet 5 kişiden az olamaz. Heyet şartlara göre sayısını artırabilir.
Heyet üyeleri 20 kişiden fazla olamaz.
KURUCU HEYETİN VAZİFE VE YETKİLERİ:
MADDE 10: Kurucu heyet vakfın en yetkili organıdır.
-- 1. Vakfın mütevelli heyetine üyeler arasından seçilecek olan 9 asıl ve 5 yedek üye ile murakebe heyetinin asıl ve yedek üyelerini seçmek gerektiğinde bunları mütevelli heyet ve murakebe heyeti üyeliğinden azletmek.
-- 2. Mütevelli heyetce karara bağlanan temsilcilik ile şubelerin kuruluşlarını tasdik etmek ve gerektiğinde bunları fesh etmek.
-- 3. Vakfın bütçesi ile hesaplarını tetkik etmek, mütevelli heyetinin faaliyet raporu ile murakebe heyetinin raporlarını incelemek, karara bağlamak.
-- 4. Vakfın gayesinde yer alan hizmetlerin yerine getirilmesi için takip edilecek yolları ve tatbik edilecek müeyyideleri gösteren talimatnameleri tanzim ve tadil etmek, mütevelli heyetce taklif edilecek tüzük ve yönetmelikleri onaylamak.
-- 5. Vakfın çalışma ve gelişme proğramlarını ve bu proğramlar hakkındaki teklifleri incelemek, kabul veya reddetmek.
-- 6. Lüzumu halinde vakıf senedinin tadiline veya vakfın sona ermesine karar vermek.
    7. Vakfın iktisadi gelişmesi nazara alınarak mali gücü müsait olduğu zaman ve taşra teşkilatlarında bunların vazifelerini yapan heyetlere huzur ücreti ve maaş adı altında ücret verilmesine karar vermek.
-- 8. Vakıf gayesine aykırı davranışta bulunan vakıf üyelerini re’sen üyelikten çıkarmak.
-- 9. Mütevelli heyetin getireceği diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak.
KURUCU HEYETİN TOPLANMA VE MÜZAKERE USULÜ:
MADDE 11:
-- 1. Vakfın kurucu heyeti toplantılarını kendi arasından seçeceği bir başkan, bir başkan vekili ve iki katipten müteşekkil başkanlık divanı idare eder.
-- 2. Bu divan toplantı zabıtlarını mütevelli heyetine tevdi eder.
-- 3. Kurucu heyet
--         a. mütevelli heyetin karı.
--         b. Murakebe heyetinin yazılı isteği.
--     c. Kurucu heyetinin 1/4’ünün yazılı isteği üzerine mütevelli heyet başkanlığının daveti üzerine olağanüstü toplanır.
--         d. kurucu heyet bu senette belirtilen istisnalar dışında üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının iştiraki ile toplanır. Kararlar, aksine hüküm yoksa iştirak edenlerin ekseriyetinin reyi ile alınır.
--         e. Vakıf senedinin tadili, bazı maddeler ilavesi veya vakfın sona ermesi hakkındaki kararlar için toplantıya kurucu heyet üye sayısının tamamının katılımı. İştirak edenlerin en az 4/5’ünün oyu ile karar verilmiş olması şarttır.
VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ:
MADDE 12: Mütevelli heyeti 9 asıl, 5 yedek üyeden teşekkül ederki; iki sene vazife yapmak üzere kurucu heyet arasından seçilirler. Mütevelli heyet seçimleri gizli oyla yapılır.
MÜTEVELLİHEYETİN VAZİFE VE YETKİLERİ:
MADDE 13:
-- 1. Bu vakıf senedinin madde 3. ve 4. maddelerinde zikredilen faaliyetlerden kurucu heyetin yetkisine taaluk edenler hariç olmak üzere diğerlerini takip ve icra eder.
-- 2. kurucu heyeti toplantıya çağırır.
-- 3. Vakfın senelik bütçesini ve faaliyet raporunu hazırlar.
-- 4. Vakfın gayesine varması için kurucu heyetin hazırlamış olduğu talimatnameleri takip eder.
-- 5. Vakfın gayesini ihlal etmemek üzere vakfa ait veya vakfa intikal edecek olan menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü ..... ve tasarrufi muameleleri vakf namına yapar, istikraz maksadıyle ipotek veya rehin eder.
-- 6. Vakfı mahkemelerde ve idari makamlarda gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Gerektiğinde bu selahiyeti vakıf mütevelli heyetinden birine veya birkaçına da verebilir. Lüzumu halinde adli mercilerde vakfı temsil yetkisi avukata verilebilir.
-- 7. Vakıf adına her türlü hukuki ve mali sözleşmeleri yapar, yetkili olacaklarıda tayin eder.
-- 8. Vakfın muamelelerinin tahakkuku maksadıyle ve kendi mesuliyeti altında olmak üzere daimi ve muvakkat personel kadroları ihdas eder ve kadrolara tayin yapıp lüzum gördüğünde azleder.
-- 9. Vakıf senedinde öngörülen ikraz ve yardımların miktar ve öncelik sıralarını tespit eder.
-- 10. Gerekli defter ve dosyaları tutar.
MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI VE MÜZAKERE USULÜ:
MADDE 14:
-- 1. Mütevelliheyeti seçiminden sonra bir hafta içinde toplanarak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir muhasip ve birde veznedar seçer.
-- 2. Mütevelli heyet, çalışma proğramı ile vazife ve selahiyetle hangi üyeleri vasıtası ile kullanacağını kendisi karralaştırır.
-- 3. Mütevelliheyeti en az ayda bir toplanmak mecburiyetindedir. Ayrıca başkanın veya heyet üyelerinden en az 3 kişinin isteğiyle yahut alınan prensip kararına istinaden belli edilen günlerde toplanır. Toplantı sayısı terettüp eden üyenin yarıdan bir fazlası; karar sayısı ile mevcutların yarısından bir fazlasıdır.
-- 4. Mütevelliheyetten toplantılara mazeret bildirmeden veya bildirse bile mütevelliheyetçe nazara alınmayan mazeretler sebebi ile üç toplantıya üst üste gelmeyen üyelerin mütevelliheyeti üyeliği sona erer.
GENELKURUL:
-- MADDE 15: Vakfın istişare organı olan genel kurul;
-- 1. Kurucu Heyet
-- 2. Mütevelliheyetçe üyeliğine kabul edilmiş olanlar
-- 3. Şube temsilcilik veya büroların başkanlarından teşekkül eder.
GENEL KURULUN İŞLEYİŞİ:
MADDE 16:
-- 1. Genel kurul mütevelli heyetçe uygun görülen yerde, yılda en az bir defa olmak üzere toplanır.
-- 2. Genel kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantı da temin edilmediği takdirde nisap aranmaksızın katılan üyelerle toplantı yapılır.
-- 3. Genel kurul, vakıf mütevelli heyetini seçeceği bir Divan Başkanı, bir başkan vekili ve iki katip üye tarafından yönetilir.
-- 4. Genel kurulda vakfın umumi durumu, faaliyetleri, lüzumlu görülen konular görüşülür ve yapılması gereken hususlarda mütevelli heyet’e tavsiyelerde bulunur.
VAKIF MURAKEBE HEYETİ:
MADDE 17: Vakıf murakebe heyeti, vakıf kurucu heyetin kendi aralarında seçeceği 3 asıl ve 2 yedek üyeden teşekkül eden Murakebe Heyeti iki yıl vazife görmek üzere seçilir. Murakebe heyeti kendi aralarından birini başkan seçer.
MURAKEBE HEYETİ
1. Mustafa ÖZDEMİR                 Başkan
2. Hasan TÜRK                          Başkan Yardımcısı
3. A.Tayyar ÇAY                         Başkan Yardımcısı
YEDEK ÜYELER
1. Sabit KOÇ
2. Mehmet ÜNAL
MURAKEBE HEYETİN VAZİFE VE YETKİLERİ:
MADDE 18:
-- 1. Vakıf hesaplarını en az 4 ayda bir defa ve periyodik olarak incelemek.
-- 2. Vakıf gelirlerinin gayeye muvafık olarak sarf edilip edilmediğini kontrol eder.
-- 3. Mütevelli heyet tarafından hazırlanan bütçe tasarıları hakkında görüşlerini bir raporla kurucu heyete bildirmek.
VAKIF GELİRLERİNİN SARFI:
MADDE 19:
-- 1. Vakfın sona ermesi ve tasfiyesi, kurucu heyetin 4/5’ünün toplanması iştirak edenlerin 4/5’ünün kararı ile olur.
-- 2. Vakfın sona ermesi ve tasfiyesi, halinde, vakfın her türlü mal varlığı ve hakları, kararı veren kurucu heyetin vereceğ ikararla aynı gayeleri taşıyan başka bir vakfa devredilir.
-- 3. Vakfın kanuni sona ermesi hallerinde yine vakfın mal varlığı ve hakları aynı gaye ile kurulmuş başka bir vakfa devredilir.
VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ
1. Doç. Dr. Halil ÜRÜN                    (Konya Büyükşehir Belediye Başkanı)
2. Ali BEBEK                                    (Meram İlçe Belediye Başkan Vekili)
3. İsmail ÖKSÜZLER                       (Selçuklu İlçe Belediye Başkanı)
4. Mustafa ÖZKAFA                         (Karatay İlçe Belediye Başkanı)
5. H. İbrahim DAĞ
7. Muharrem CANDAN                     (Kombassan HOLDİNG)
8. Hüseyin IŞIK
9. Mehmet BÜYÜKKICIK
10. Tevfik İPEK
11. Mehmet DURAN
12. Mevlüt TOSUN
13. İlker ÖZKAN
14. Mustafa DEMİR
diye sözlerini bitirdiler. Yazılan bu tutanak ilgililer tarafından okundu. Yazılanların gerçek istekleri olduğunu bildirmeleri üzerine tutanağın altı ilgililer ile tarafımdan imza edilerek mühürlendi. Altı Mart Bindokuzyüzdoksanaltı Çarşamba. 06/03/1996
İLGİLİLER
1. Mustafa ÖZDEMİR                         2. Hasan TÜRK 
3. Abdulkadir GÖKSU                        4. Sabit KOÇ
5. Mehmet ÜNAL                                6. Ali Tayyar ÇAY
7. Ahmet BAYDAR
İMZALAR
--   KONYA ÜÇÜNCÜ NOTER
--   Resmi Mühür-İmza
Bu suretin dairemiz dosyasında saklı aynı tarih ve aynı sayılı aslının aynı olduğunu onaylarım.
C/M
--    KONYA ÜÇÜNCÜ NOTERİ
--    ÖMER ÇENGELCİ
T.C.
  K O N Y A
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TESBİT ZAPT
      SAYI: 1996/322-312 D.İŞ
Hakim :   Erman Pabuçcu 17305
Katip-- :   Ayla Pektekin
Tespit isteyen İhsan Özoğul tarafından mahkememize gelen tesbit dilekçesine istinaden bugün saat 144de daireden hareketle refakatte Z. Katibi, Mübaşir ve alınan bilirkişide olduğu halde hep birlikte tesbit mahalline gelindi.
Tesbit isteyen hazır tesbite başlandı.
Tesbit isteyen tesbite konu 139 parsel gösterdi hep birlikte gezildi görüldü.
Resen tensip edilen bilirkişiler huzura alınıp hüviyetinin tesbitine geçildi.
BİLİRKİŞİ: Mevlüt Büyükaslan, Ahmet oğlu, 1956 D.lu, Manihali yol mülk sahibi bu işlerden anlar yemini yaptırıldı soruldu.
9 pafta, 139 parsel nolu taşınmaz üzerinde İhsan Özoğul’a ait 320’de 20550 mayın zeminde tekabül ettiği yeri belirledim görüldüğü gibi pay karşılığı olan kısım zeminde belirlenmiştir. Çevrede yapılaşma başlamıştır, aynı taşınmaza paydaş Eyüp tokgöz 225 de 20550 payına karşılık zemindeki arsaya görüldüğü gibi bina inşa ettirmiştir kapı nosu 30’dur. Görüldüğü gibi burası Konyaya nazır kot yüksekliği itibariyle Konyaya hakim bir sırt üzerindedir. Çevrede villalar lüks binalar yapılaşmaya başlamıştır arkası ağaçlandırılmıştır, orman işletmesi dinlenme tesisleride mevctutur. M2 ikimilyon üzerinden 440.000.000 TL’dir dedi. Beyan okundu imzası alındı.
Bilirkişi
Tesbit isteyenlerden soruldu: Yapılan tesbite şimdilik bir diyeceğimiz yok dedi.
3.D. Tesbit mahallinde yapılacak başka iş kalmadığından iş bu tutulan zabıt tanzimle birlikte imza altına alındı.  16.2.1996
Hakim 17305        Z.Katibi    Mübaşir       Tesbit İsteyen
GENÇLERİ EVLENDİRME VE MEHİR VAKFI

GENEL MERKEZİ

 Adres :
Musalla Bağları Mahallesi, Eski Kunduracılar San. Sarnıç Sokak. No:2
Selçuklu/Konya
Telefon : +90 332 236 14 60  
Fax : + 90 332 236 14 65
http://www.mehir.org - bilgi@mehir.org